Liity jäseneksi!

Liity jäseneksi täyttämällä lomake.

Jäsenmaksu on 15 € / vuosi.

Hyvä erovanhemmuus ry:n (Hyven) jäsenenä saat

Hyve on YVPL:n jäsen. Hyven jäsenmäärä vaikuttaa Hyven äänimäärään YVPL:n liittokokouksessa, joten jokainen jäsen on arvokas! Tutustu, mitä YVPL on saanut aikaan.

Tule kokouksiin, sillä niissä voit vaikuttaa enemmän yhdistyksemme toimintaan!


Hyvä erovanhemmuus ry:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hyvä Erovanhemmuus ry. ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry:n, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto, jäsenyhdistyksenä toimien edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin sekä lisätä keskustelua vanhempien eron jälkeisestä hyvästä vanhemmuudesta asettamatta vastakkain lapsen biologisia tai sosiaalisia vanhempia tai miehiä ja naisia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää jäsenilleen neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia, keskustelu- ja
esitelmätilaisuuksia, virkistys- ja retkitoimintaa sekä sovittelu- ja neuvontatoimintaa
2) järjestää erovanhemmille ja heidän uusille kumppaneillensa vertaistukitoimintaa,
luentoja ja virkistystilaisuuksia
3) osallistuu perhepoliittisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin,
4) harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa,·
5) toimii yhteistyössä toimintansa kannalta tärkeiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen
kanssa,
6) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
7) tiedottaa tarkoitukseen liittyvistä tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toiminnasta
8) tiedottaa toiminnastaan ja kannanotoista joukkoviestimille, viranomaisille ja yleisölle,
sekä
9) ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta·edistäviin toimiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia ja harjoittaa kahvilaliikettä, kuitenkin ainoastaan yhdessä liikepaikassa. Yhdistys voi myös kartuttaa varojaan maksullisista huvitilaisuuksista. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Uusi jäsen voidaan hyväksyä vain jos kaksi yhdistyksen jäsentä häntä suosittelee.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle antamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. valitaan liittokokousedustajat liiton liittokokoukseen
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat siirretään Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry:lle.