Liity jäseneksi!

Liity jäseneksi täyttämällä lomake.

 1. Jäsenmaksu on 20 € / vuosi.

Hyvä erovanhemmuus ry:n (Hyven) jäsenenä saat

Hyve on YVPL:n jäsen. Hyven jäsenmäärä vaikuttaa Hyven äänimäärään YVPL:n liittokokouksessa, joten jokainen jäsen on arvokas! Tutustu, mitä YVPL on saanut aikaan.

Tule kokouksiin, sillä niissä voit vaikuttaa enemmän yhdistyksemme toimintaan!


Hyvä erovanhemmuus ry:n SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvä erovanhemmuus ry (lyhyemmin Hyve) ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on uskonnollisesti, puoluepoliittisesti ja muulla tavoin sitoutumaton. Yhdistyksen toimintakieli on ensisijaisesti suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin. Yhdistys pyrkii aktiivisesti edistämään vuoroasumista
Suomessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1.  järjestää yleisötilaisuuksia ja vertaistuellisia tapahtumia
 2. harrastaa julkaisutoimintaa
 3. toimia mielipidevaikuttajana esimerkiksi internetissä
 4. tehdä kannanottoja, mediatiedotteita ja lausuntoja
 5. osallistua toiminnan tarkoitusta tukevaan mielenilmaukseen
 6. osallistua lakien valmisteluun
 7. tukea taloudellisesti muita erovanhemmuuden alueella vaikuttavia tahoja
 8. vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 9. omistaa toimintaansa ja tarkoituksensa toteuttamiseksi oleellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 10. toimia työnantajana
 11. kuulua jäsenenä lasten etua tai vanhemmuuden edellytyksiä edistävään yhteisöön.
 12. ryhtyä tarvittaessa muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta·edistäviin toimiin.
3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuvelvotteesta.

Hallitus voi perustellusta syystä vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun maksamisesta yhdeksi vuodeksi kerrallaan sairauden, työttömyyden tai maksukyvyn olennaisen heikentymisen takia.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden arvoja ja ehtoja.

Hallitus voi erottaa kannatusjäsenen yhdistyksestä samoilla perusteilla kuin varsinaisenkin jäsenen.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallitukseen voi kuulua vain yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai taloudenhoitaja ja sihteeri yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus tulee toimittaa hallitukselle neljä päivää ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai postitetuilla kirjeillä.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan läsnäolijat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan läsnäolijat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastusyhteisö
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.